Procedura audytu

Jak wygląda program audytu personalnego?

Procedurę przeprowadzania audytu personalnego można podzielić na trzy podstawowe etapy, które powinny występować w każdej metodologii niezależnie od wymagań klienta, struktury organizacji itd.

Etap pierwszy

Procedura przeprowadzania audytu funkcji personalnej powinna być dobrana pod względem założeń i celów, które firma chce osiągnąć po wdrożeniu audytu. Dlatego też przed rozpoczęciem badania, należy zaplanować przebieg audytu. W przygotowywaniu planu działania przede wszystkim bierze się pod uwagę zakres, cel i przedmiot audytu. Zakres oznacza w tym wypadku ilość pracowników, których będzie dotyczyła procedura. Audytem można objąć zarówno pojedynczego zatrudnionego (najczęściej dotyczy to kluczowych pracowników: specjalistów lub managerów), jak i większe struktury, a nawet całą organizację. Ważny jest także cel audytu, czyli to, dlaczego firma zdecydowała się na wdrożenie i co chce przez to osiągnąć. Pod pojęciem audytu można rozumieć audyt funkcji personalnej, który uwzględnia wszelkie działanie związane z funkcją zarządzania zasobami ludzkimi lub audyt personalny obejmujący jedynie analizę zatrudnienia.

Etap drugi

Główny etap to przeprowadzenie głównych działań audytowych. W zależności od wymagań klienta i potrzeb organizacji stosuje się różne działania badawcze, które pozwalają zgromadzić szczegółowe informacje na temat zasobów personalnych i jakości obsługi. Badaniu podlega indywidualny potencjał pracownika, jego kompetencje, a także wyniki oraz słabe strony. W szerszym zakresie analizuje się potencjał zespołów, interakcje pomiędzy ich członkami i sytuacja strukturalna firmy. W dalszej części analizuje się obsługę kadry zarządzającej, systemy motywacji, wynagradzania, rekrutacji i selekcji pracowników itd.

Etap trzeci

Zgromadzoną wiedzę audytor przedstawia w czytelnej dla odbiorcy formie. Tworzone są raporty indywidualne, rankingi i zestawienia pracowników. Interpretacja wyników powinna być wzbogacona o wskazówki i rekomendacje, dotyczące podejmowania działań naprawczych i eliminowania problemów. To znów pozwala na osiągniecie założonych celów przeprowadzenia audytu personalnego.

Procedura w pigułce

Planowanie

Przed rozpoczęciem działań audytowych konieczne jest dobranie odpowiednich metod badawczych oraz określenie celu i zakresu badania.

Badanie

Główny etap polega na zastosowaniu metodologii zbierania informacji w postaci wywiadów, testów, opisów stanowisk oraz ocen pracowników.

Wynik

Ostatnim etapem jest interpretacja wyników audytu, sformułowanie wniosków oraz przedstawienie ich klientowi wraz z zaleceniami dalszych działań.